Entry-header image

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto VOP platia pre zmluvy o krátkodobom a dlhodobom prenájme izieb na ubytovanie,
zmluvy o prenájme spoločenských miestností ako aj pre ďalšie vykonávané služby
v prevádzke Penzión Kúria, obchodné meno: Ing. Igor Urban CSc- Urban projekcia so
sídlom: A.Sládkoviča 1795/16, Dolný Kubín 02601 , IČO: 10847537 , IČ DPH: SK 1020
462190 cislo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Dolný Kubín , (ďalej len
„Penzión“) a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný
hosť (ďalej len „Klient“) prijíma tieto VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný
dodržiavať ich ustanovenia.

 1. Rezervácia ubytovania

2.1. Zmluvnými stranami sú na strane Penziónu (i) spoločnosť, Penzión Kuria , so sídlom :
A.Sládkoviča 1795/16, Dolný Kubín 02601 , IČO: 10847537 , IČ DPH: SK 1020 462190
cislo, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Dolný Kubín , a na strane Klienta (ii)
fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči
Penziónu spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky
vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa Penziónu nepreukáže, že záväzky preberá Klient.
2.2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Klienta Penziónom, pričom závisí od vôle
Penziónu, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“). Žiadosť o Rezerváciu je Klient oprávnený
voči Penziónu uplatniť osobne, telefonicky, e-mailom alebo cez webové stránky Penziónu,
prípadne webové stránky tretích strán, ktoré sprostredkovávajú rezerváciu Penziónu (napr.
booking.com, expedia…)
2.3. Klient je oprávnený využívať aj online rezervačný systém Penziónu. Klient je povinný
oboznámiť sa s týmito VOP pred ukončením rezervácie cez rezervačný systém Penziónu. Pri
opakovanom využívaní online rezervácie Penziónu je Klient povinný vždy sa oboznámiť s
aktuálnym znením VOP. Penzión si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom ich
zmena je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Penziónu. Potvrdením
rezervácie Klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.
2.4. Používaním online rezervačného systému Klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18
rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.
2.5. Klient má možnosť uhradiť celú sumu za ubytovanie vopred počas rezervačného procesu pri
online rezervácii Penziónu.
2.6. Penzión ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je
Klient povinný predložiť pracovníkovi Penziónu identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný
doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri
obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona
č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať
na recepcii Penziónu úradné tlačivo o hlásení pobytu.
2.7. Klient má možnosť sa prihlásiť na pobyt aj formou tzv. online check-in-u a to tak, že mu príde
e-mail s inštrukciami . Pracovník Penziónu má oprávnenie tieto údaje skontrolovať pri príchode
Klienta do Penziónu a to tak, že si od Klienta vypýta jeho identifikačnú kartu alebo cestovný pas
za účelom preverenia správnosti údajov.

2.8. Penzión poskytuje Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom
Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné
znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.

 1. Zrušenie pobytu Klientom, storno poplatky

3.1. Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku kedykoľvek pred príchodom. Zrušenie pobytu
vyžaduje písomnú elektronickú podobu (email s doručenkou) na adresu
penzionkuria@penzionkuria.sk. .Rozhodujúce pre určenie doby zrušenia pobytu je dátum a čas
odoslania emailu.
3.2. Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 48 hod pred príchodom
,to je 14.00 dva dni pred príchodom , Penzión si nebude účtovať storno poplatok od Klienta. Po
uplynutí tohto termínu je Penzión oprávnený účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny
objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Penzión s Klientom dohodli inak. U väčších skupín môžu
byť dohodnuté individuálne storno poplatky.
3.3. Penzión nebude účtovať Klientovi vyššie uvedené storno poplatky, pokiaľ nemohol čerpať
dohodnuté služby z týchto dôvodov: úmrtie v rodine, hospitalizácia zákazníka alebo člena jeho
rodiny, vážne ochorenie, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Vyššie uvedené skutočnosti je
zákazník povinný doložiť písomným dokladom Penziónu najneskôr do 3 dní od ich vzniku, pokiaľ
sa Penzión s Klientom nedohodli inak.
3.4. Rezervovanú izbu, do ktorej sa Klient nenasťahoval najneskôr do 20:00 hod. dňa príjazdu a
súčasne nebol dohodnutý neskorší príchod, môže Penzión zrušiť a môže Klientovi účtovať storno
poplatok vo výške 100% z ceny dohodnutých a objednaných služieb.
3.5. Pokiaľ medzi Penziónom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie
od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Penziónu nárok na
náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na
odstúpenie písomne voči Penziónu nevyužije.

 1. Platobné podmienky

4.1. Klient je povinný za poskytnuté služby Penziónom zaplatiť Penziónu dohodnutú cenu, inak
cenu uvedenú v platnom cenníku Penziónu nachádzajúcom sa na recepcii Penziónu alebo na
webovej stránke Penziónu prípadne cenu uvedenú na potvrdzujúcom voucheri, ktorý obdržal pri
online rezervácii na webovej stránke Penziónu, prípadne pri online rezervácii tretích strán a to
vopred pri príchode Klienta.
Platbu môže klient realizovať na mieste týmito platobnými spôsobmi:

 • hotovosťou
 • platobnou kartou.
  Toto platí aj pre služby a výdavky poskytnuté Penziónom voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané
  Klientom. Klient je povinný najneskôr v predposledný deň pobytu na základe predloženého
  vyúčtovania uhradiť Penziónu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby ak boli tieto
  dohodnuté vopred pri príchode, že Klient ich bude uhrádzať až pred koncom svojho pobytu.
  4.2. Penzión je oprávnený požadovať od Klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky
  100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Penzión
  záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Penziónu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  4.3. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Penzión oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú
  výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.
  4.4. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Penziónom, a to na
  základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Penzión má právo aj
  dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho
  odchode, pričom o tomto je Penzión Klienta povinný informovať.
 1. Ubytovací poriadok

5.1.    Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží
príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný
pas alebo iný doklad totožnosti). Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste
penziónu.
5.2.   Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou Vyhláškou
Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.
5.3.   Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými
chorobami.
5.4.   Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať najneskôr do
20:00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
5.5.   Ak klient požiada o predĺženie ubytovania a jeho izba už bola rezervovaná pre iného klienta,
môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne
ubytovaný.
5.6.   Ak si klient vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola ihneď potvrdená,
účtuje penzión klientovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu
ubytuje  klienta vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.
5.7.   Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom.
5.8.    Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, klient sa môže prihlásiť na ubytovanie (check-
in) v čase od 14:00 h. do 20:00 h. a svoj pobyt musí odhlásiť (check-out) najneskôr do 10.00 h.
posledného dňa, v tom istom čase musí klient uvoľniť izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom
termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
5.9.   Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú 
predchádzajúcu noc.
5.10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla
predchádzajúcu noc prenajať inému hosťovi, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
5.11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na
izbe a prípadné poruchy ihneď a bezodkladne nahlási na recepcii.
5.12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť
za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár pripadne
vedúci penziónu.
5.13. Penzión zodpovedá tak za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za
škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom alebo
tam , kde sa obvykle odkladajú maximálne však do výšky stanovenej nariadením vlády č.
87/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, a to 300,- €. Za peniaze, cenné veci a doklady
zodpovedá penzión bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.
5.14. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu
 zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v
ubytovacích a odbytových priestoroch.
5.15. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po
zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny.
5.16. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci
prípadne prevoz do nemocnice.
5.17. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať
zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do klimatizácie, telefónnych prístrojov,
rozhlasových alebo televíznych prijímačov,  prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

5.18. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické
spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene
klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
5.19. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať
rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný
dodržiavať nočný kľud.
5.20. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru
dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
5.21. Ubytovanie akýchkoľvek domácich zvierat je zakázané.
5.22. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je
vyhradené iné miesto. Ide napr. o bicykel, kajak, kanoe, lyže ..
5.23. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za
všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
5.24. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery na vodovodných batériách,
zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
5.25. Klient platí účet za ubytovanie pri príchode, pokiaľ neboli vopred dohodnuté iné podmienky
a tieto musia byť schválené s vedením penziónu. Ak si klient prenajme izbu, pri príchode za ňu
zaplatí a po určitom kratšom čase (kratší čas sa myslí 30 minút a viac) sa rozhodne, že izbu
nechce a žiada vrátiť peniaze za prenájom izby, je personál alebo vedenie penziónu oprávnený
skontrolovať jeho izbu ešte pred vrátením a ak personál alebo vedenie zistí, že bola izba použitá
(použitím izby sa rozumie tiež použitie sprchy, umývadla, wc, postele), peniaze mu vrátené
nebudú, pretože sa berie do úvahy, že klient použil izbu na uspokojenie jeho krátkodobých
potrieb.
5.26. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom,
ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie penziónu alebo na internetových stránkach.
5.27. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.
5.28. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie penziónu.
5.29. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si
prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť
od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
5.30. Raňajky pre ubytovaných hostí sa podávajú počas dní pondelok – piatok v čase od 7.30 h.
do 9.00 h. a počas dní sobota – nedeľa v čase od 7.30h. Do 9.00 h. a sú poskytnuté za poplatok.

 1. Reklamačný poriadok

6.1. Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka . 40/1964 Zb.
v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho
realizáciu.
6.2. V prípade, ak sú Klientovi v zariadení Penzión Kuria, Zochova 1013/8, Dolný Kubín 02601
IČO: 10847537
IČ DPH: SK 1020462190 (ďalej len „Penzión“) poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho
rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, alebo ako je to obvyklé, vzniká Klientovi právo na
reklamáciu. Za vopred dohodnuté sa považujú objednávky potvrdené telefonicky, e-mailom, cez
webstránku Penziónu alebo cez webstránky tretích strán, ako aj ubytovanie dohodnuté osobne
na recepcii.
6.3. Ak Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný
uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u správcu Penziónu, alebo u inej
zodpovednej, náležite označenej osoby na recepcii zariadenia.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby Klient pri uplatňovaní
reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia potvrdenej objednávky, príjmový doklad
alebo faktúra za služby a iné) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii.
Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie
predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkar alebo iný zodpovedný pracovník spíše s
Klientom reklamačný protokol s uvedením objektívnych okolností reklamácie.
Správca alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o
spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní.
6.4. Na úseku ubytovacích služieb má Klient právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie
nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky Ministerstva
hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie
zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.
6.5. V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na izbe (porucha
vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak Penzión nemôže poskytnúť Klientovi
iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom Klientovi prenajatá, má Klient
právo na:
a) primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka
b) zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí
V prípade, že z jednostranného rozhodnutia Penziónu dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti
potvrdenému ubytovaniu na zmluve a Klient nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež
právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.
6.6. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na
reklamáciu zaniká.
6.7. Klient je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť
objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí Klient
umožniť pracovníkom Penziónu prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné
ubytovanie, aby sa bolo možné presvedčiť o odôvodnenosti reklamácie.

 1. Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

7.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, na adrese:
Penzión Kuria, Zochova 1013/8, Dolný Kubín 02601
IČO: 10847537 , IČ DPH: SK 1020462190
ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo
alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie
alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS)
podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3
zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona
391/2015 Z.z.
7.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj subjektom alternatívneho riešenia sporov RSO, ktoré sú
uvedené online na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom
a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou
zmluvou.

7.4. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20
EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho
riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Penziónu v súvislosti s poskytovaním
služieb Penziónu je spoločnosť Penzión Kuria, Zochova 1013/8, Dolný Kubín 02601 ,IČO:
10847537 ,IČ DPH: SK 1020462190 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Dolný
Kubín ,spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné
informácie nájdete na webovej stránke Penziónu v sekcii Privacy Policy v hlavnom menu alebo
v spodnej časti stránky v sekcii GDPR.

 1. Záverečné ustanovenia
  9.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023.
  9.2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Klientovi odoslaním online rezervácie Klienta Penziónu.
  9.3. Penzión si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného
  oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením
  nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke Penziónu.
  9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-
  mailových správ. V prípade, ak je zmluva o ubytovaní uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej
  zmena musí mať písomnú formu.
  9.5. Zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Klientom a Penziónom je zmluvou uzatvorenou na
  dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Záväzky
  Klienta zo zmluvy o ubytovaní trvajú počas platnosti zmluvy o ubytovaní, najdlhšie však do ich
  splnenia.
  9.6. Ak si klient vytvorí rezerváciu a Penzión v termíne od vytvorenia rezervácie Klientom do
  príchodu Klienta do ubytovania zmenil tieto VOP, pre klienta sú záväzné tie VOP, ktoré platili
  v čase vytvorenia rezervácie Klientom.