Entry-header image

GDPR

Ochrana osobných údajov
Do platnosti dňa 25.5.2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu (zákon č.122/2013). V súlade s článkom 13 GDPR
je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich
právach. Ide o takzvaný “ zákon GDPR“


Správca osobných údajov – Správca osobných údajov na internetovej stránke
www.penzionkuria.sk je firma  Ing.Igor Urban CSc- Urban projekcia . 02601 Dolný Kubín, Zochova
1013/8 .


Rozsah spracovania – Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, uzavretia zmlúv
alebo vybavenie rezervácie. Zdroje sú priamo od klientov, zo zmlúv, z internetových formulárov,
internetových portálov alebo pri online rezerváciách.
Pre obchodné účely – Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email,
počet detí (pre potreby rezervácie), IČO, číslo účtu. Tieto údaje spracovávame pre účely zmluvy
alebo vybavenie rezervácie.


Pre marketingové účely – Nespracúvame emailové adresy za týmto účelom
Prechádzanie web stránky – Pri návšteve nášho webu zbierame (nie osobné) údaje typu: koľko času
ste prehliadali web, z akého zdroja ste prišli, kde ste najčastejšie klikali. Tieto údaje zbiera
aplikácia Google Analytics automatizovane pomocou cookies a trackingových technológií. Tieto
údaje sa nedajú pripojiť k určitej osobe. Súbory cookies môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom
prehliadači.
Prehlasujeme, že vaše údaje nebudeme dávať do tretích krajín a nebudú nikdy zdieľané alebo
predávané tretej strane.


Spôsob spracovania – Spracovanie údajov vykonáva správca vo svojom sídle na počítači alebo
manuálnym spôsobom v listinej podobe. Pre účely komunikácie používame služby od Google
suite. Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym
šifrovacím programom  FolderLock . Listinné dokumenty sú uložené tak aby nedošlo k strate alebo
odcudzeniu.


Doba spracovania – V listinej podobe ako napríklad zmluvy sa uchovávajú podľa účtovných
zákonov. Emailové adresy so súhlasom na marketingové účely sa uchovávajú po dobu
podnikateľskej činnosti v apartmáne. Ostatné údaje sa využívajú len na účely komunikácie a ďalej
sa neuchovávajú.
Vaše práva ako subjektu – Máte právo sa kedykoľvek na nás obrátiť a požiadať o zmenu alebo
opravu údajov. Ak máte pochybnosti o zákonnom spracovávaní, môžete požiadať o zmenu,
vysvetlenie, opravu, doplnenie alebo úplný výmaz údajov. Hlavne pri spracovávaní emailových
adries.


Ochrana a zabezpečenie
S Vašimi osobnými údajmi, budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a
európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívam automatizované, ale aj

neautomatické prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v
Európskej únii a na serveri firmy Google (používame aplikáciu GoogleSuite). Počítač je
zabezpečený heslom .


Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré
zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.
Dobrovoľne sa zaväzujeme, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré
zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od
vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov
nutných pre splnenie zmluvy, ktorá plynie zo zákona.


Prehlásenie správcu
Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame všetky zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda
že:
 Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov len na základe súhlasu, oprávneného
záujmu alebo zákonného právneho titulu.
 Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi tj. Osobný údaj vypovedajúci o národnostnom,
rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových
organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a
sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj,
 Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim odberateľom podľa Zákona o ochrane
osobných údajov,
 Umožňujeme svojim odberateľom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných
údajov,
 Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane
osobných údajov,
 Zaväzujeme sa v rozosielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných
údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 48 hodín od prijatia informácie o
zmene.
 Budeme informovať Úrad na ochranu osobných údajov pri krádeži, strate, neoprávnenom
prístupe.


Kontaktná adresa
Názov:  Penzión Kúria **
Obchodný názov: Ing. Igor Urban CSc.- Urban projekcia
Adresa: A.Sládkoviča 1795/16
026 01 Dolný Kubín
ICO:10847537 , DIC DPH : SK1020462190
Slovenská Republika


Telefón: + 421 918795729 – Recepcia
E-mail: penzionkuria@penzionkuria.sk